Mack Hollins Authentic Jersey Trans Express
 • Monitoring przesy�ek

  Dzi�ki wsp�pracy z firm� CMA MONITORING, udost�pniamy Pa�stwu narz�dzie dzi�ki kt�remu mog� Pa�stwo �ledzi� status przesy�ki.

  zobacz wi�cej
 • Certyfikaty

  W 2013 roku wdro�yli�my i stosujemy System Zarz�dzania Jako�ci� zgodnym z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009

  zobacz wi�cej
 • Prezentacja

  Zapraszamy Pa�stwa do zapoznania si� z nasz� ofert�. Zobacz szczeg�ow� prezentacje naszej firmy.

  zobacz wi�cej

O firmie

Firma TRANSEXPRESS dzia�a od 2007 roku, Specjalizujemy si� przede wszystkim w przewozach ekspresowych pojazdami o �adowno�ci max.do 1,5 t. Nasza oferta obejmuje r�wnie� transport �adunk�w niebezpiecznych (ADR). Wykwalifikowany personel zaplanuje optymaln� tras�, doradzi, wybierze odpowiedni �rodek transportu, przygotuje niezb�dne dokumenty oraz zajmie si� wszelkimi formalno�ciami aby powierzony nam �adunek w gwarantowanym czasie bezpiecznie dotar� do wyznaczonego celu. Wykonywane przez nas transporty z dostawami "Just-in-time" dopracowanymi indywidualnie do potrzeb i wymaga� ka�dego klienta. TRANSEXPRESS mo�e poszczyci� si� zaufaniem klient�w, w szczeg�lno�ci przedsi�biorstw bran�y motoryzacyjnej, oraz wielu zaprzyja�nionych spedycji w kraju jak i za granic�.